පාඩම් මාලාව

01 – ඇරඹුම

02 – Linux පසුබිම

03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම

04 – Linux ස්ථාපනය කල හැකි ආකාර

05 – Linux ස්ථාපනය

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස    4 කොටස    5 කොටස    6 කොටස

06 – Linux Mint OS භාවිතාව

07 – Linux Mint පිවිසුම් තිරය

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

08 – Mint Menu සවිස්තරාත්මක ව

09 – Taskbar තව දුරටත්

10 – Mint Desktop

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

12 – Linux Mint අන්තර්ජාල සබඳතාව

13 – Linux Mint වරණයන් (preferences) සහ පරිපාලනය (administration)

14 – Linux Architecture (නිර්මාණ ශිල්පය)

15 – Linux ගොණු පද්ධතිය (file system)

1 කොටස    2 කොටස

16 – Linux විධාන පෙළ (command line)

1 කොටස    2 කොටස    (17 පාඩම හා සම්බන්ධයි.)     3 කොටස

17 – Gnome-terminal භාවිතය

18 – Linux ගොණු පද්ධතිය (file system) තුළ සැරිසැරුම

19 – Linux commands විශ්ලේෂණය

20 – ගොණු අන්තර්ගතය (content) බලා ගැනීම

21 – File පිලිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු (additional info)

22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management)

1 කොටස    2 කොටස

23 – දෘඩ සහ මෘදු සබැඳි (hard & soft links) පිලිබඳ ගැඹුරින්

24 – Commands වල අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය

25 – Command line හි උපකාරක සේවාව

26 – Command line භාවිතය පහසු කර ගැනීමේ උපක්‍රම

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

27 – ආදාන/ප්‍රතිදාන (input/output) ගමනාන්තය වෙනස් කිරීම (redirection)

1 කොටස    2 කොටස

28 – Command line හි ප්‍රසාරණය (expansion)

1 කොටස    2 කොටස

29 – ගොණු ප්‍රවේශයන් පරිපාලනය (access control)

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

30 – Linux හි ක්‍රියාවලීන් කළමනාකරණය (process management)

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස    4 කොටස

31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින්

1 කොටස    2 කොටස

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (text file editing)

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස    4 කොටස    5 කොටස    6 කොටස    7 කොටස    8 කොටස

33 – විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙනස් කිරීම

34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities)

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving)

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස  4 කොටස

38 – Linux හි ජාලකරණ මෙවලම්

1 කොටස    2 කොටස    3 කොටස

39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities)

       1 කොටස     2 කොටස

40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…

41 – Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරී මට්ටම්

1 කොටස