34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

Linux තුළ මෘදුකාංග පිහිටුවීම (software installation) යටතේ පෙර පාඩම් මගින් (Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය 1, 2, 3 කොටස) අප සාකච්චා කලේ රූපක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface – GUI) මගින් ලබාදෙන මෘදුකාංග කළමණාකරු (software manager) හරහා එය සිදුකල හැකි ආකාරයයි. ආධුනිකයන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වන නමුත් මෙහි ඇති අඩුපාඩු කිහිපයකි. එනම්, Software Manager මගින් මෘදුකාංග… Read More 34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

05 – Linux ස්ථාපනය (අවසාන කොටස)

Linux ස්ථාවර ලෙස ස්ථාපනය පසුගිය ලිපි වල අප සාකච්චා කල ක්‍රම මගින් ස්ථාවර ලෙස පරිගණකයේ Linux පිහිටුවීමක් සිදු නොවන නිසා පරිගණකයේ උපරිම ශක්‍යතාවය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් Linux ධාවනය සිදු නොවේ. ස්ථාවර ලෙස පිහිටුවීමෙන් වඩා කාර්යක්‍ෂම ලෙස Linux භාවිත කල හැකි අතර එය ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට කල හැකියි. පවතින මෙහෙයුම් පද්ධති එකක් හෝ කිහිපයක් සමග Linux ස්ථාපනය.… Read More 05 – Linux ස්ථාපනය (අවසාන කොටස)

05 – Linux ස්ථාපනය (5 කොටස)

Virtual Box තුළ Linux Mint ස්ථාපනය අද අපි කලින් නිර්මාණය කරගත් Virtual machine එක තුළ Linux Mint OS install කරන ආකාරය බලමු. මුලින් ම Linux Mint iso image එක download කර ගනිමු. අප නිර්මාණය කල Virtual machine එක 32-bit නිසා iso image එක ද 32-bit විය යුතුය. පහත link එක මගින් Linux Mint download page… Read More 05 – Linux ස්ථාපනය (5 කොටස)

05 – Linux ස්ථාපනය (4 කොටස)

ස්ථාපිත මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ Linux ස්ථාපනය බොහෝ ව්‍යාපාරික ආයතන සහ මෘදුකාංග නිශ්පාදකයන් අතර ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් ලෙස, පවතින මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ ම Linux පිහිටුවීම හඳුන්වා දීමට පුළුවන්. මෙම ක්‍රමයේ ඇති ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ එමගින් දැනට ස්ථාපිත මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ සිටම Linux භාවිතා කිරීමට හැකි වීමයි. මේ සඳහා අමතර මෘදුකාංගයක් පරිගණකයේ පිහිටුවීම (install) සිදුකල යුතුයි. මෙහෙයුම් පද්ධති… Read More 05 – Linux ස්ථාපනය (4 කොටස)

05 – Linux ස්ථාපනය (3 කොටස)

Linux Live USB ලෙස ධාවනය පසුගිය ලිපියෙන් අප සාකච්චා කල Live CD/DVD ක්‍රමයට ම සමාන මෙමගින්, වඩාත් පහසු ලෙස එහා මෙහා ගෙන යා හැකි pen drive එකකට Linux Live CD/DVD එක ස්ථාපනය (install)  කිරීමක් සිදුවේ. Live CD/DVD ලෙස භාවිතා කල හැකි ඕනෑම Linux distro එකක් මෙලෙස pen drive එකකට install කිරීමට පුළුවන්. දැන් අපි එය… Read More 05 – Linux ස්ථාපනය (3 කොටස)