39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (2 කොටස)

uniq ආරෝහණ/අවරෝහණ (ascending/descending) පිළිවෙලට සකසා ඇති ආදානයක් (input) හෝ ගොණුවක් (file) ලබාදුන් විට එහි ඇති සමාන පේළි (duplicate lines) ඉවත් කර අනන්‍ය වූ ඇතුළත් කිරීම් (unique entries) පමණක් ප්‍රතිදානය (output) ලෙස ලබාදේ. පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්‍‍ඡා කල sort විධානයෙහි (command) ප්‍රතිදානය uniq වෙත යොමුකිරීම බොහෝවිට සිදුවේ. sort නොකළ input සඳහා අපේක්‍ෂිත කාර්යය සිදුනොවේ. sort command සමග -u… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (2 කොටස)