20 – ගොණු අන්තර්ගතය (content) බලා ගැනීම

අප පරිගණකයේ භාවිතා කරන ගොණු (files) ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය. එනම්, 1. පාඨ ගොණු (text files) සහ 2. ද්විමය ගොණු (binary files) යනුවෙනි. මින් text files පරිගණකය තුළ ගබඩා වී ඇත්තේ පහසුවෙන් බලාගත හැකි ආකාරයටයි. සරළ පාඨ සංස්කරණ (text editing) මෘදුකාංග හරහා නිර්මාණය කරන සියලු ම ගොණු text files ලෙස ගබඩා වේ. කෙසේ… Read More 20 – ගොණු අන්තර්ගතය (content) බලා ගැනීම