39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස)

cut cut විධානය (command) මගින් එයට ලබාදෙන ආදානයෙහි (input) පාඨ පේළි වලින් (text lines) කොටසක් උපුටාගෙන (extract) ප්‍රතිදානයෙහි (output) දැක්වීම සිදුකරයි. මෙහිදී පේළි වල ඇති වචන තීර (columns) ලෙස සලකා උපුටා ගැනීම සිදුවේ. උපුටා ගැනීමට අවශ්‍ය column එක සහ columns වෙන්කර ඇති සංකේතය (symbol) හඳුන්වාදීම විකල්ප (options) මගින් කල හැකිය. Columns වෙන්කිරීමට සම්මතය වශයෙන් Tab… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස)

39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (2 කොටස)

uniq ආරෝහණ/අවරෝහණ (ascending/descending) පිළිවෙලට සකසා ඇති ආදානයක් (input) හෝ ගොණුවක් (file) ලබාදුන් විට එහි ඇති සමාන පේළි (duplicate lines) ඉවත් කර අනන්‍ය වූ ඇතුළත් කිරීම් (unique entries) පමණක් ප්‍රතිදානය (output) ලෙස ලබාදේ. පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්‍‍ඡා කල sort විධානයෙහි (command) ප්‍රතිදානය uniq වෙත යොමුකිරීම බොහෝවිට සිදුවේ. sort නොකළ input සඳහා අපේක්‍ෂිත කාර්යය සිදුනොවේ. sort command සමග -u… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (2 කොටස)

38 – Linux හි ජාලකරණ මෙවලම් (networking tools) (1 කොටස)

ආරම්භයේ සිටම ජාලකරණය (networking) මූලික කරගෙන නිර්මාණය වූ Linux හි, ඒ හා සම්බන්ධ මෙවලම් (tools) විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු කර ඇත. මේ නිසා ලොව පුරා අංක එකේ ජාලකරණ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) ලෙස Linux (හා එහි මූලාරම්භය වන Unix) ජනප්‍රිය වී තිබේ. ඉදිරි ලිපි කිහිපය වෙන්වන්නේ Linux හි අඩංගු වන මෙම ජාලකරණ මෙවලම් අතරින් බහුලව භාවිතා… Read More 38 – Linux හි ජාලකරණ මෙවලම් (networking tools) (1 කොටස)

37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (4 කොටස)

rsync (Remote Sync) ගොණු උපස්ථ කිරීමේ (file backup) සාමාන්‍ය ක්‍රමය නම් ගොණු (files) අඩංගු වන නාමාවලිය (directory) වෙනත ස්ථානයක ඇති එහි පිටපතක් (copy) සමග සමකාලීන (synchronize) කිරීමයි. මෙහිදී නාමාවලියේ පිටපත පරිගණකයේ වෙනත් ස්ථානයක, ඉවත් කළ හැකි ගබඩා මාධ්‍යයක (removable storage) හෝ දුරස්ථ පරිගණකයක (remote computer) තබා ගැනීම සිදුකරයි. Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) තුළ මේ… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (4 කොටස)

37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (3 කොටස)

අප පෙර ලිපි වලින් සාකච්චා කල පරිදි විධාන පෙළ (command line) භාවිතා කිරීමේ විශේෂ වාසිය නම් විධාන කිහිපයක් (multiple commands) එකට ගොණුකොට වඩාත් සංකීර්ණ කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. tar command මෙසේ නිතර යොදාගන්නා අවස්ථාවක් නම් අප ලබාදෙන කිසියම් කොන්දේසියකට (condition) ගැලපෙන ගොණු සොයා ඒවා එක්කොට උපස්ථ (backup) කිරීමයි. පහත ආකාරයට command ලබාදීමෙන් මෙම කාර්යය… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (3 කොටස)