32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (7 කොටස)

Emacs පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අද ලිපියෙන් සොයා බලමු. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු කරුණක් නම් emacs කාර්යක්‍ෂම ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි තරම් යතුරු පුවරුව යොදාගත යුතුවීමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම් මෘදුකාංගයක් කවුළුවක දිස්වන විට එය window එකක් ලෙස හඳුන්වන නමුත් emacs තුළ දී frame (රාමුවක්) ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. අප ගොණුවක් (file) විවෘත (open) කලවිට එය ප්‍රධාන buffer හි… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (7 කොටස)