39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (1 කොටස)

Linux හි සියලු සැකසීම් පාඨ ගොණු (text files) තුළ පමණක් තබාගන්නා නිසා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති (operating systems) මෙන් තොරතුරු සැඟවී නොපවතී. මේ නිසාම text files සමග ඉතා පහසුවෙන් කටයුතු කිරීමට සහ පාඨ සැකසුම් (text processing) සිදුකිරීමට අවශ්‍ය උපාංග (utilities) ගණනාවක් විධාන පෙළ (command line) හි අඩංගු වේ. මෙම utilities හරහා text files වල අපට අවශ්‍ය… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (1 කොටස)