40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…

මෙතෙක් පළවූ ලිපි සියල්ල ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කර ඇත්නම් ඒවා සියල්ලම පොදුවේ ආධුනික හෝ සාමාන්‍ය පරිගණක භාවිතා කරන්නන් සඳහා ඉලක්ක කර ලියැවුණු ඒවා බව තේරුම් ගන්නට ඇත. එමගින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්‍ෂමව සහ ගැටළු වලින් තොරව දිනපතා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම් සම්භාරයක් ගෙනඑන ලදී. මින් ඉදිරියට පළවන ලිපි මගින් ඔබට Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිලිබඳ… Read More 40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…