39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස)

cut cut විධානය (command) මගින් එයට ලබාදෙන ආදානයෙහි (input) පාඨ පේළි වලින් (text lines) කොටසක් උපුටාගෙන (extract) ප්‍රතිදානයෙහි (output) දැක්වීම සිදුකරයි. මෙහිදී පේළි වල ඇති වචන තීර (columns) ලෙස සලකා උපුටා ගැනීම සිදුවේ. උපුටා ගැනීමට අවශ්‍ය column එක සහ columns වෙන්කර ඇති සංකේතය (symbol) හඳුන්වාදීම විකල්ප (options) මගින් කල හැකිය. Columns වෙන්කිරීමට සම්මතය වශයෙන් Tab… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස)