34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

Linux තුළ මෘදුකාංග පිහිටුවීම (software installation) යටතේ පෙර පාඩම් මගින් (Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය 1, 2, 3 කොටස) අප සාකච්චා කලේ රූපක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface – GUI) මගින් ලබාදෙන මෘදුකාංග කළමණාකරු (software manager) හරහා එය සිදුකල හැකි ආකාරයයි. ආධුනිකයන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වන නමුත් මෙහි ඇති අඩුපාඩු කිහිපයකි. එනම්, Software Manager මගින් මෘදුකාංග… Read More 34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම

පසුගිය ලිපි වල සඳහන් වූ පරිදි විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද Linux මෙහෙයුම් පද්ධති විශාල ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ නිසා ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි Linux නිකුතුවක් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඔබ Linux වලට ආධුනිකයෙක් නම් එවැන්නක් සිදු කිරීමට ඔබ සතු දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවන්න පුළුවන්. පහත සඳහන් වන්නේ එවැනි තෝරාගැනීමක් සිදු කිරීමේදී ඔබ විසින් සැලකිය… Read More 03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම