34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

Linux තුළ මෘදුකාංග පිහිටුවීම (software installation) යටතේ පෙර පාඩම් මගින් (Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය 1, 2, 3 කොටස) අප සාකච්චා කලේ රූපක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface – GUI) මගින් ලබාදෙන මෘදුකාංග කළමණාකරු (software manager) හරහා එය සිදුකල හැකි ආකාරයයි. ආධුනිකයන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වන නමුත් මෙහි ඇති අඩුපාඩු කිහිපයකි. එනම්, Software Manager මගින් මෘදුකාංග… Read More 34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (1 කොටස)

Linux විධාන පෙළ (command line) පිලිබඳ මූලික පාඩම් මාලා වලදී අප පසුවට සාකච්චා කිරීමට කල් තැබූ Shell පරිසරය (environment) සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මින් ඉදිරියට සොයා බලමු. මේ යටතේ විචල්‍යයන් (variables) බලා ගැනීම (display), වෙනස් කිරීම සහ විධාන (commands) සඳහා අන්වර්ථ නාමයන් (aliases) නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්චා කෙරේ. විචල්‍යයන් (variables) යනු මොනවාද? Shell පරිසරය… Read More 31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (1 කොටස)

06 – Linux Mint OS භාවිතාව

මෑතක් වනතුරු ම සාමාන්‍ය පරිගණක පරිශීලකයන් අතර Linux එතරම් ජනප්‍රිය වී තිබුනේ නැහැ. ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු කිහිපයක් බලපා තිබුණා. එනම්, Linux ස්ථාපනය සඳහා පරිගණක පිලිබඳ මනා දැනුමක් අවශ්‍ය වීම. Windows තරම් Linux පරිශීලක පහසුව (user friendly) නොමැති වීම. බොහෝ මෘදුකාංග Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය පමණක් ඉලක්ක කර නිර්මාණය කර තිබීම. Linux පිවිසුම් තිරය (desktop) බොහෝ… Read More 06 – Linux Mint OS භාවිතාව

03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම

පසුගිය ලිපි වල සඳහන් වූ පරිදි විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද Linux මෙහෙයුම් පද්ධති විශාල ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ නිසා ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි Linux නිකුතුවක් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඔබ Linux වලට ආධුනිකයෙක් නම් එවැන්නක් සිදු කිරීමට ඔබ සතු දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවන්න පුළුවන්. පහත සඳහන් වන්නේ එවැනි තෝරාගැනීමක් සිදු කිරීමේදී ඔබ විසින් සැලකිය… Read More 03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම