36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

පසුගිය පාඩම ඔබ විසින් හොඳින් අධ්‍යයනය කළේ නම් ගබඩා මාධ්‍යයන් ලෙස භාවිතා කරන විවිධ උපාංග (devices) නම් කර ඇති ආකාරය පිලිබඳ කිසියම් කුතුහලයක් ඇතුවාට සැකයක් නැහැ. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙන් devices නිරුපණයට ඉංග්‍රීසි අකුරු යොදාගැනීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ. Linux තුළ devices නම් කර ඇති ආකාරය බලාගැනීමට /dev නාමාවලිය (directory) ලැයිස්තුගත කිරීම කල හැකිය. (ls /dev)… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

15 – Linux ගොණු පද්ධතිය (File system) (1 කොටස)

ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක file system යනු ඉතා වැදගත් අංගයකි. එමගින් ආචයන මාධ්‍යයක (storage media) දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ඒවා නැවත ලබා ගැනීමේ කාර්යය පරිපාලනය සිදු කරයි. File system එක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය (stability) සහ ආරක්ෂාකාරී (security) බවට ඍජු ලෙස බලපානු ලබයි. Linux පදනම් වී ඇති, Unix මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය වූ අතීතයේ දී ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් ලබා… Read More 15 – Linux ගොණු පද්ධතිය (File system) (1 කොටස)