35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (3 කොටස)

පසුගිය ලිපි මගින් උගත් find command හරහා ලබාදෙන ප්‍රථිපලය (result) මත අපට අවශ්‍ය විවිධ කටයුතු (actions) සිදු කරන ආකාරය අද සොයා බලමු. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු කරුණක් නම් actions ලබාදෙන අනුපිළිවෙල මත අවසන් ප්‍රථිපලය (end result) වෙනස්වීමයි. සම්මත ලෙස find command සමග යෙදෙන actions කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත. -delete ⇒ මකා දැමීම. -ls ⇒ ls… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (3 කොටස)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

Linux ආරම්භයේ සිටම පරිගණක ජාල සහ සේවාදායක පරිගණක සඳහා යොදාගත් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිසා ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය files සොයාගැනීමට හැකිවීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් විය. මේ නිසා ගොණු පද්ධතිය තුළ ඉතා ඉක්මනින් files වල පිහිටීම සොයා ගැනීම සහ වෙනත් කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන මෙවලම් විධාන ලෙස ඇතුළත් කෙරුණි.… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)