34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

Linux තුළ මෘදුකාංග පිහිටුවීම (software installation) යටතේ පෙර පාඩම් මගින් (Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය 1, 2, 3 කොටස) අප සාකච්චා කලේ රූපක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface – GUI) මගින් ලබාදෙන මෘදුකාංග කළමණාකරු (software manager) හරහා එය සිදුකල හැකි ආකාරයයි. ආධුනිකයන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වන නමුත් මෙහි ඇති අඩුපාඩු කිහිපයකි. එනම්, Software Manager මගින් මෘදුකාංග… Read More 34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (2 කොටස)

අප පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්චා කල පරිදි බොහෝ Linux distros මගින් software registry එකක් භාවිතා කර ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමේ හැකියාව පරිශීලකයන්ට ලබා දී තිබෙනවා. Linux Mint මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි මෙම පහසුකම Software Manager (මෘදුකාංග කලමණාකරු) ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. Software Manager දියත් කිරීම සඳහා මෙනුවෙහි Favorites තුළ අදාළ icon මත click කිරීම (1) හෝ Categories තුළින් Administration… Read More 11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (2 කොටස)

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (1 කොටස)

Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය වන්නේ මෘදුකාංග CD/DVD භාවිතා කිරීම හෝ වෙබ් අඩවියකට ගොස් භාගත කල exe/setup file එකක් යොදා ගැනීමයි. මේ කවර ආකාරයකින් වුව ද අප ලබාගන්නා මෘදුකාංග වල වෛරස අඩංගු නොවන බවට 100% ම තහවුරු කරගැනීම අවශ්‍ය වේ. Windows තුළ ප්‍රති-වෛරස (anti-virus) මෘදුකාංගයක් පිහිටුවා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ මෙම හේතුව… Read More 11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (1 කොටස)

05 – Linux ස්ථාපනය (අවසාන කොටස)

Linux ස්ථාවර ලෙස ස්ථාපනය පසුගිය ලිපි වල අප සාකච්චා කල ක්‍රම මගින් ස්ථාවර ලෙස පරිගණකයේ Linux පිහිටුවීමක් සිදු නොවන නිසා පරිගණකයේ උපරිම ශක්‍යතාවය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් Linux ධාවනය සිදු නොවේ. ස්ථාවර ලෙස පිහිටුවීමෙන් වඩා කාර්යක්‍ෂම ලෙස Linux භාවිත කල හැකි අතර එය ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට කල හැකියි. පවතින මෙහෙයුම් පද්ධති එකක් හෝ කිහිපයක් සමග Linux ස්ථාපනය.… Read More 05 – Linux ස්ථාපනය (අවසාන කොටස)

05 – Linux ස්ථාපනය (5 කොටස)

Virtual Box තුළ Linux Mint ස්ථාපනය අද අපි කලින් නිර්මාණය කරගත් Virtual machine එක තුළ Linux Mint OS install කරන ආකාරය බලමු. මුලින් ම Linux Mint iso image එක download කර ගනිමු. අප නිර්මාණය කල Virtual machine එක 32-bit නිසා iso image එක ද 32-bit විය යුතුය. පහත link එක මගින් Linux Mint download page… Read More 05 – Linux ස්ථාපනය (5 කොටස)