22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management) (2 කොටස)

ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණයේදී යොදාගන්නා commands පිලිබඳ අද ලිපියෙන් සොයා බලමු. ඒවා පිළිවෙලින් cp (copy), mv (move), mkdir (make directory), rm (remove) සහ ln (link) ලෙස දැක්විය හැකිය. cp මෙම command එක මගින් file සහ directories පිටපත් කිරීමේදී යොදාගත යුතු සාමාන්‍ය රීතිය (syntax) පහත දැක්වේ. cp [-options] මෙහි source ලෙස copy කර ගැනීමට අවශ්‍ය files/directories ද destination ලෙස… Read More 22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management) (2 කොටස)

15 – Linux ගොණු පද්ධතිය (File system) (1 කොටස)

ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක file system යනු ඉතා වැදගත් අංගයකි. එමගින් ආචයන මාධ්‍යයක (storage media) දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ඒවා නැවත ලබා ගැනීමේ කාර්යය පරිපාලනය සිදු කරයි. File system එක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය (stability) සහ ආරක්ෂාකාරී (security) බවට ඍජු ලෙස බලපානු ලබයි. Linux පදනම් වී ඇති, Unix මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය වූ අතීතයේ දී ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් ලබා… Read More 15 – Linux ගොණු පද්ධතිය (File system) (1 කොටස)

13 – Linux Mint වරණයන් (Preferences) සහ පරිපාලනය (Administration)

පරිගණකය භාවිතයේදී තම මනාපය පරිදි සැකසුම් සිදු කිරීම සහ පරිපාලනය අත්‍යාවශය කරුණකි. Linux Mint තුළ මේ සඳහා යොදා ගන්නේ Preferences සහ Administration යන ක්‍රියා පටිපාටියයි. මින් Administration යටතේ පවතින කාර්යයන් සඳහා root හි මුරපදය(password) භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. අදාළ සැකසුම්/පරිපාලනයන් වෙත ලඟා වීමට Mint Menu→Preferences/Administration  හෝ Mint Menu→Favorites→System Settings (Preferences) අනුගමනය කරන්න. Preferences (වරණයන්) ඔබ Mint… Read More 13 – Linux Mint වරණයන් (Preferences) සහ පරිපාලනය (Administration)

12 – Linux Mint අන්තර්ජාල සබඳතාව

වර්තමානයේ දී පරිගණකයක තිබිය යුතු අනිවාර්ය සාධකයක් ලෙස අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ඉතා වැදගත්. එය අන්තර්ජාලය තුළ සැරිසැරීම (Internet browsing), ජාලගත මෘදුකාංග භාවිතය, ගොණු භාගත කිරීම, මාර්ගගත (online) වෙබ් අඩවි හා සම්බන්ධවීම ආදී සියලු කාර්යයන් සිදුකර ගැනීමට මෙන් ම Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීමට ඉතා වැදගත් පහසුකමකි. මෙම ලිපියෙන් Linux Mint මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අන්තර්ජාල සබඳතාව සකසන අයුරු… Read More 12 – Linux Mint අන්තර්ජාල සබඳතාව

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (3 කොටස)

Linux තුළ විකල්ප මෘදුකාංග භාවිතය අප පෙර ලිපියකින් සාකච්චා කල පරිදි Windows තුළ ධාවනය වන සියලු මෘදුකාංග එලෙස ම Linux හි භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් Wine ලෙස හඳුන්වන open source මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමෙන් යම් යම් සීමාවන්ට යටත්ව ඇතැම් මෘදුකාංග Linux තුළ ද භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙහි දී අදාළ මෘදුකාංගයේ කාර්යක්‍ෂමතාවයේ අඩු බවක් දැකීමට… Read More 11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (3 කොටස)