34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

Linux තුළ මෘදුකාංග පිහිටුවීම (software installation) යටතේ පෙර පාඩම් මගින් (Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය 1, 2, 3 කොටස) අප සාකච්චා කලේ රූපක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface – GUI) මගින් ලබාදෙන මෘදුකාංග කළමණාකරු (software manager) හරහා එය සිදුකල හැකි ආකාරයයි. ආධුනිකයන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වන නමුත් මෙහි ඇති අඩුපාඩු කිහිපයකි. එනම්, Software Manager මගින් මෘදුකාංග… Read More 34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

Emacs Editor Text Editor යටතේ පසුගිය ලිපි වලින් සාකච්චා කල nano, vi(m) editors දෙකටම වඩා සංකීර්ණ (complex) සහ විශේෂාංග (features) ගණනාවකින් සමන්විත මෙය, පරිගණක ක්‍රමලේඛනය (computer programming) සඳහා වෘත්තිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රියය. මෙහි ඇති සංකීර්ණත්වය නිසාම ආධුනිකයන්ට ඉගෙන ගැනීමට තරමක් අපහසු වන නමුත් එය අවම වන ලෙස මෙම ලිපි කිහිපය සකස් කර ඇත. Command line හෝ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

24 – Commands වල අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය

Command line හි අප විසින් type කරනු ලබන සියලු ම commands, වර්ග (types) 4කට වෙන් කල හැකිය. කිසියම් command එකක් ලබාදුන් විට shell මගින් විධානය ඇගයීමක් (evaluate) සිදු කර එය අයත් වන්නේ කුමන වර්ගයට (type) දැයි නිශ්චය කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවේ. එයට හේතුව නම් commands අයත්වන type එකට අනුව commands ක්‍රියාත්මක කල යුතු ආකාරය… Read More 24 – Commands වල අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (3 කොටස)

Linux තුළ විකල්ප මෘදුකාංග භාවිතය අප පෙර ලිපියකින් සාකච්චා කල පරිදි Windows තුළ ධාවනය වන සියලු මෘදුකාංග එලෙස ම Linux හි භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් Wine ලෙස හඳුන්වන open source මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමෙන් යම් යම් සීමාවන්ට යටත්ව ඇතැම් මෘදුකාංග Linux තුළ ද භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙහි දී අදාළ මෘදුකාංගයේ කාර්යක්‍ෂමතාවයේ අඩු බවක් දැකීමට… Read More 11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (3 කොටස)

06 – Linux Mint OS භාවිතාව

මෑතක් වනතුරු ම සාමාන්‍ය පරිගණක පරිශීලකයන් අතර Linux එතරම් ජනප්‍රිය වී තිබුනේ නැහැ. ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු කිහිපයක් බලපා තිබුණා. එනම්, Linux ස්ථාපනය සඳහා පරිගණක පිලිබඳ මනා දැනුමක් අවශ්‍ය වීම. Windows තරම් Linux පරිශීලක පහසුව (user friendly) නොමැති වීම. බොහෝ මෘදුකාංග Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය පමණක් ඉලක්ක කර නිර්මාණය කර තිබීම. Linux පිවිසුම් තිරය (desktop) බොහෝ… Read More 06 – Linux Mint OS භාවිතාව