32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (8 කොටස)

අනෙක් text editors මෙන් නොව emacs මගින් වඩාත් සුවිශේෂ ලෙස අපගේ පාඨ සංස්කරණයන් (text editing) කිරීමට ඉඩ සලසා දේ. ඒ සඳහා keyboard යොදාගැනීම ඉතා පහසු ය. මෙහිදී ජේදනය (cut) කිරීම killing ලෙස සහ ඇලවීම (paste) yanking ලෙස හඳුන්වයි. Edit කිරීමට අවශ්‍ය text සිමාව දැක්වීම සඳහා C-[Spacebar] යොදාගනී. එම යතුරු වරක් එබීමෙන් ආරම්භක ස්ථානය සටහන් කළ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (8 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (7 කොටස)

Emacs පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අද ලිපියෙන් සොයා බලමු. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු කරුණක් නම් emacs කාර්යක්‍ෂම ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි තරම් යතුරු පුවරුව යොදාගත යුතුවීමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම් මෘදුකාංගයක් කවුළුවක දිස්වන විට එය window එකක් ලෙස හඳුන්වන නමුත් emacs තුළ දී frame (රාමුවක්) ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. අප ගොණුවක් (file) විවෘත (open) කලවිට එය ප්‍රධාන buffer හි… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (7 කොටස)