32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (1 කොටස)

Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි සියලු සැකසුම් (settings) පාඨ ගොණු (text files) තුළ පමණක් සුරැකීම (save) සිදුවේ. මේ නිසා (ගොණු අවසරය ලබාදී) ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ඒවායේ අන්තර්ගතය බලාගැනීමට පිළිවන. කිසියම් සැකසුමක් වෙනස් කිරීම අදාළ text file(s) සංස්කරණය කිරීම මගින් ඉතා පහසුවෙන් කල හැකිය. වර්තමානයේ බොහෝ Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් රූපක අතුරු මුහුණත් (Graphical User Interface-GUI) හරහා විවිධ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (1 කොටස)