35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (2 කොටස)

find command සමග යොදාගත හැකි තවත් පරීක්ෂාවන් (tests) කිහිපයක් සහ සබඳතා සංකේත (operators) පිලිබඳ අද පාඩමෙන් සොයා බලමු. සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලබාදෙන tests සමග +/– ලකුණු යෙදීමෙන් පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්චා කල පරිදි අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් ගැලපීම සිදුකල හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ නිතර භාවිතා වන tests (පරීක්‍ෂා) කිහිපයකි. -cmin [+/-]n → මිනිත්තු n ගණනකට වඩා වැඩි(+)/අඩු(-) කාලසීමාව… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (2 කොටස)

28 – Command line හි ප්‍රසාරණය (expansion) (1 කොටස)

ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (File & directory management) යටතේ අප සාකච්චා කල තුරුම්පු (wild cards) භාවිතයේදී shell මගින් ඒවා අර්ථ දක්වන ආකාරය සොයා බලමු. වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන් නොව Linux හි සැඟවුණු ක්‍රියාවලීන් නොමැති නිසා අපට ඉතා පහසුවෙන් shell මගින් කෙරෙන කාර්යය හොඳින් අධ්‍යයනය කල හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් command line හි කිසියම් වචනයක් ඇතුළත් කල පසු… Read More 28 – Command line හි ප්‍රසාරණය (expansion) (1 කොටස)