39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස)

cut cut විධානය (command) මගින් එයට ලබාදෙන ආදානයෙහි (input) පාඨ පේළි වලින් (text lines) කොටසක් උපුටාගෙන (extract) ප්‍රතිදානයෙහි (output) දැක්වීම සිදුකරයි. මෙහිදී පේළි වල ඇති වචන තීර (columns) ලෙස සලකා උපුටා ගැනීම සිදුවේ. උපුටා ගැනීමට අවශ්‍ය column එක සහ columns වෙන්කර ඇති සංකේතය (symbol) හඳුන්වාදීම විකල්ප (options) මගින් කල හැකිය. Columns වෙන්කිරීමට සම්මතය වශයෙන් Tab… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (4 කොටස)

vi(m) සමගින් මූලික සංස්කරණ (basic editing) කාර්යයන් සිදු කිරීම Text editing වලදී මූලික වශයෙන් අලුතින් වචන/අකුරු ඇතුළත් කිරීම, ඉවත් කිරීම සහ වෙනත් තැනකට පිටපත්/තැන්මාරු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. vi මගින් ඊටම ආවේනික වූ සුවිශේෂ ක්‍රමයකට මේ සියලු කාර්යයන් සඳහා සහයෝගය දක්වයි. කිසියම් සංස්කරණ කටයුත්තකදී අතපසුවීමක් වීමක් සිදුවුවහොත් එය පෙර තත්ත්වයට ගෙන ඒම u (undo) විධානය… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (4 කොටස)