37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (2 කොටස)

tar ගොණු උපස්ථ (file backup) කිරීමේදී ඒවා තනි තනි වශයෙන් පිටපත් (copy) කිරීමට වඩා එකට එක්කොට තැබීම වඩාත් කාර්යක්‍ෂම ක්‍රමයයි. එවිට උපස්ථ ප්‍රතිපිහිටුවීමේදී (backup restore) එකවරක් පමණක් අවශ්‍ය විධාන (commands) ලබාදීම මගින් එම කාර්යය සිදුකරගත හැකිය. ගොණු (files) කිහිපයක් තනි ඒකකයක් ලෙස ගබඩා කිරීමට (archive) tar command යොදාගනී. මෙහි ඇති සුවිශේෂත්වය වන්නේ archive නිර්මාණයේදී අවශ්‍ය… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (2 කොටස)

28 – Command line හි ප්‍රසාරණය (expansion) (1 කොටස)

ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (File & directory management) යටතේ අප සාකච්චා කල තුරුම්පු (wild cards) භාවිතයේදී shell මගින් ඒවා අර්ථ දක්වන ආකාරය සොයා බලමු. වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන් නොව Linux හි සැඟවුණු ක්‍රියාවලීන් නොමැති නිසා අපට ඉතා පහසුවෙන් shell මගින් කෙරෙන කාර්යය හොඳින් අධ්‍යයනය කල හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් command line හි කිසියම් වචනයක් ඇතුළත් කල පසු… Read More 28 – Command line හි ප්‍රසාරණය (expansion) (1 කොටස)