27 – ආදාන/ප්‍රතිදාන (input/output) ගමනාන්තය වෙනස් කිරීම (redirection) (2 කොටස)

අද ලිපියෙන් input redirect කිරීම සහ input/output හැසිරවීමට යොදාගන්නා commands පිලිබඳ සොයා බලමු. සම්මත වශයෙන් command එකක input ලෙස අපට අවශ්‍ය file/directory එකක් ලබාදීම සිදු කරන නිසා විශේෂ වශයෙන් input redirect කිරීමක් සිදු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. කෙසේ නමුත් < සංකේතය යොදා ගනිමින් command line හි input redirect කිරීමට පිළිවන. උදාහරණයක් ලෙස file content බලා ගැනීමට… Read More 27 – ආදාන/ප්‍රතිදාන (input/output) ගමනාන්තය වෙනස් කිරීම (redirection) (2 කොටස)

27 – ආදාන/ප්‍රතිදාන (input/output) ගමනාන්තය වෙනස් කිරීම (redirection) (1 කොටස)

සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ command line හි සම්මත ආදානය (input) ලෙස යතුරු පුවරුව (keyboard) ද සම්මත ප්‍රතිදානය (output) ලෙස පරිගණක තිරය (screen/monitor) ද භාවිතා කරනු ලැබේ. Linux ගොණු පද්ධතිය (file system) තුළ මේවා පිළිවෙලින් stdin සහ stdout ලෙස හඳුනාගත හැකිය. මීට අමතර ව සම්මත දෝශ ප්‍රතිදානය (error output) ලෙස stderr යන්න යොදාගනී. කිසියම් command එකක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී… Read More 27 – ආදාන/ප්‍රතිදාන (input/output) ගමනාන්තය වෙනස් කිරීම (redirection) (1 කොටස)