37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (4 කොටස)

rsync (Remote Sync) ගොණු උපස්ථ කිරීමේ (file backup) සාමාන්‍ය ක්‍රමය නම් ගොණු (files) අඩංගු වන නාමාවලිය (directory) වෙනත ස්ථානයක ඇති එහි පිටපතක් (copy) සමග සමකාලීන (synchronize) කිරීමයි. මෙහිදී නාමාවලියේ පිටපත පරිගණකයේ වෙනත් ස්ථානයක, ඉවත් කළ හැකි ගබඩා මාධ්‍යයක (removable storage) හෝ දුරස්ථ පරිගණකයක (remote computer) තබා ගැනීම සිදුකරයි. Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) තුළ මේ… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (4 කොටස)