32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (1 කොටස)

Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි සියලු සැකසුම් (settings) පාඨ ගොණු (text files) තුළ පමණක් සුරැකීම (save) සිදුවේ. මේ නිසා (ගොණු අවසරය ලබාදී) ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ඒවායේ අන්තර්ගතය බලාගැනීමට පිළිවන. කිසියම් සැකසුමක් වෙනස් කිරීම අදාළ text file(s) සංස්කරණය කිරීම මගින් ඉතා පහසුවෙන් කල හැකිය. වර්තමානයේ බොහෝ Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් රූපක අතුරු මුහුණත් (Graphical User Interface-GUI) හරහා විවිධ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (1 කොටස)

31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (1 කොටස)

Linux විධාන පෙළ (command line) පිලිබඳ මූලික පාඩම් මාලා වලදී අප පසුවට සාකච්චා කිරීමට කල් තැබූ Shell පරිසරය (environment) සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මින් ඉදිරියට සොයා බලමු. මේ යටතේ විචල්‍යයන් (variables) බලා ගැනීම (display), වෙනස් කිරීම සහ විධාන (commands) සඳහා අන්වර්ථ නාමයන් (aliases) නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්චා කෙරේ. විචල්‍යයන් (variables) යනු මොනවාද? Shell පරිසරය… Read More 31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (1 කොටස)

30 – Linux හි ක්‍රියාවලීන් කළමනාකරණය (process management) (4 කොටස)

Process Management යටතේ අප පසුගිය ලිපියේ සාකච්චා කල commands මගින් process වල සෘජු ක්‍රියාකාරිත්වයට සිදුවන බලපෑම අවමය. වඩාත් පාලනයක් සහිත ව process සමග කටයුතු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය හරහා process වලට පාලන සඥාවන් (control signals) යැවීමට හැකියාව ඇත. මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ මෙම පාලන සංඥා (control signals) නිරූපනය සඳහා ඉලක්කම් (numbers) හෝ නියතයන් (constants) යොදාගනී. බහුල ව යොදාගන්නා… Read More 30 – Linux හි ක්‍රියාවලීන් කළමනාකරණය (process management) (4 කොටස)

16 – Linux විධාන පෙළ (command line) (2 කොටස)

Shell යනු කුමක් ද? පරිගණක යතුරු පුවරුව හරහා විධාන ලබාදීමට ඉඩ සලසන උපක්‍රමය වන command line හි අප විසින් type කරනු ලබන commands අර්ථ දැක්වීම (interpretation) සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ විශේෂ ක්‍රමලේඛයක් (program) ක්‍රියාත්මක වේ. එය shell ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර  එමගින් අප ලබාදෙන commands, kernel (මධ්‍යය) වෙත යොමු කිරීම සිදුවේ. තවද commands නිවැරදි රීතියට… Read More 16 – Linux විධාන පෙළ (command line) (2 කොටස)