35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (2 කොටස)

find command සමග යොදාගත හැකි තවත් පරීක්ෂාවන් (tests) කිහිපයක් සහ සබඳතා සංකේත (operators) පිලිබඳ අද පාඩමෙන් සොයා බලමු. සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලබාදෙන tests සමග +/– ලකුණු යෙදීමෙන් පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්චා කල පරිදි අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් ගැලපීම සිදුකල හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ නිතර භාවිතා වන tests (පරීක්‍ෂා) කිහිපයකි. -cmin [+/-]n → මිනිත්තු n ගණනකට වඩා වැඩි(+)/අඩු(-) කාලසීමාව… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (2 කොටස)