32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (3 කොටස)

vi(m) Modes (ආකාර) vi යතුරු පුවරුව (key board) පමණක් යොදාගනිමින් පාඨ සංස්කරණය (text editing) සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිසා විවිධ සංස්කරණ කටයුතු ආකාර (modes) දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වේ. එනම්, සාමාන්‍ය යතුරු ලියනයක් ලෙස (type writer mode/text insert mode) සහ විධාන ලබාදිය හැකි (command mode) ලෙසිණි. vi ආරම්භ කල විගසම මින් ඔබ පිවිසෙන්නේ command mode වෙතයි. මෙහිදී… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (3 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (2 කොටස)

vi(m) Editor විශේෂාංග ගණනාවකින් සමන්විත (feature rich) වේගවත් (fast) සහ නම්‍යශීලි (flexible) පාඨ සංස්කරණ (text editor) මෘදුකාංගයක් ලෙස vi (visual editor) හඳුන්වාදීමට පිළිවන. ආරම්භයේදී vi නමින් හැඳින්වුණු නමුත්, පසුව විවිධ වැඩිදියුණු කිරීම් සිදුකර vim (vi improved) ලෙස නැවත නිර්මාණය කර තිබේ. මේ නිසා බොහෝ Linux නිකුතු (distributions) වල command line හි වර්තමානයේ භාවිතා වන්නේ vim… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (2 කොටස)